OUR PRESIDENT & SECRETARY

YEAR

President

Secretary

1983-1984 Mr. Aminur Rahman Mr. Sabbir Mahmud
1984-1985 Mr. Aminur Rahman Mr. Sabbir Mahmud
1985-1986 Mr. Albab Talukdar Mr. Julfikar ali
1986-1987 Mr. Sabbir Mahmud Mr. Sk. Nasim Ahmed
1987-1988 Mr. Amitav Saha
Mr. Aminur Rahman
Mr. Liakat Ali
Mr. Samarendra
1988-1989 Mr. Mashiur Rahman
Mr. Bipul Bhoumik
Mr. Liakat Ali
Mr. Foyzur Rahman
1989-1990 Mr. Munir Ahned Mr. Humayun Kabir
1990-1991 Mr. Utpal Bhoumik Mr. Rayhan Reza
1991-1992 Mr. Humayun Kabir Mr. Mahmudul Hasan
1992-1993 Mr. Rajib Saha
Mr. Md. Riyad
Mr. Ibrahim Newaz
1993-1994 Mr. Rayhan Reza Mr. Enamul Islam
1994-1995 Mr. Ibrahim Newaz Mr. Enamul Islam
1995-1996 Mr. Enamul Islam Mr. Hasan Mehedi
1996-1997 Mr. Hasan Mehedi

Unknown

1997-1998 Mr. Ashis Sarkar Mr. Anup Kumar
1998-1999 Mr. Shahadat Hossain Khan Razon Mr. Nurunnahar Amily
1999-2000 Mr. Nurunnahar Amily Mr. Muzahid Ali
2000-2001 Mr. Muzahid Ali (July 2000)
Mr. Mahmudur Rahman Chow. (In Charge)
Miss. Runa Das (July-Sep.)
Mr. Bapista Khan Sykat (In Charge)
2001-2002 Mr. Mahamodur Rahman Chow. Mr. Nur-E-Shahinura Bornali
2002-2003 Mr. Habibur Rahman Habib Mr. Alamgir Hossain Raza
2003-2004 M.M. Arifuzzaman Prince Md. Monirul Islam
2004-2005 Mr. Monirul Islam S.M. Sohel Eshak
2005-2006 S. M. Sohel Eshak
Mr. Alamin Hossain
Asraful Islam Bulbul
Md. Safikul Islam Sumon
2006-2007 Mr. Alamin Hossain Md. Safikul Islam Sumon
2007-2008 Md. Mostafizur Rahman (Apu) Md. Ibrahim Hossain Rumen
2008-2009 Md. Monirul Islam (Babu) Md. Redwanul Islam (Dip)
2009-2010 Md. Ibrahim Hossain Rumen Mr. Biplob Das
2010-2011

2011-2012                                 

 

Md. Redanual Islam Dip  Md.Al-Fahed

Md.Apu Raihan (Akash)

 

Md. Takib Hossain

Md. yafez Eztehat Dip